Услуги
 • Оценка на риска, измервания, програма
 • Анализ и оценка на здр. състояние
 • Обучение БХТ
 • Консултации и информация
 • Други дейности - НАССР, ТД, Екологични оценки
 • Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:


  - Извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите : оценка на работните места, оборудване, помещения, факторите на работната среда и при специфични дейности.
  - Организира специализираните измервания на факторите на работната среда (шум, вибрации, токсични вещества, запрашеност, осветление, микроклимат, електробезопасност, вентилационни съоръжения и др.) от лицензирана лаборатория на преференциални цени.
  - Разработва и предлага програма за превенция на риска.
  - Разработва препоръки за преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещите.
  - Разработва физиологичен режим на труд и почивка на работни места и професии съгласно Наредба 15/99 г.
  - Прави психологична оценка и анализ на работната среда.
  top ↑

  Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на работещите:


  • създава и поддържа електронни здравни досиета като се използва специално разработен за целта софтуер.
  • изготвя списъци за предварителни и периодични прегледи и изследвания съгласно Наредба 3/1987 г.
  • консултира и подпомага работодателя при организирането на:
   • предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
   • периодични медицински прегледи и изследвания;
  • изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
  • изготвя анализи на проведените медицински прегледи и временна нетрудоспособност, професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм за изтеклата година;
  • изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите и ежегодно до 30 юли го представя на ръководството на фирмата и РИОКОЗ.
  top ↑

  Организиране на обучение:


  - обучение на работници и служители за оказване на първа долекарска помощ;
  - първоначално и/или ежегодно обучение на КУТ (ГУТ) по нормативните документи, свързани с безопасността и здравето при работа (наредба 4/1998 г.);
  - обучение за повишаване на знанията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и определените лица за провеждане на инструктажите съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/2009 г. за инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  - участия в изпълнението на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.
  top ↑

  Информация и консултация по проблемите на безопасността и здравето при работа:


  - дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
  - дава индивидуални съвети във връзка с резултатите от профилактичните прегледи;
  - методична помощ и консултация на ръководството и специалистите на фирмата за изработване правила и документи по безопасност и здраве;
  - информира за съществуващата нормативна база, изменения и нови наредби;
  - методична помощ и консултация при разследване на трудови злополуки и инциденти;
  - консултации при регистриране на професионални заболявания, трудоустрояване и др.;
  - подпомагане ръководството за определяне на местата за трудоустрояване до 30 януари на текущата година съгласно Наредба № 8/1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност;
  - Задължителна застраховка трудова злополука:

  Застраховката се сключва в съответствие с приетата с ПМС № 24/06.02.2006 г. Наредба за задължително застраховане на работници и служители за риска "трудова злополука". Работодателят сключва застраховка за всички работници и служители на рискови длъжности, съответно за всички икономически дейности, определени със Заповед на МТСП като подлежащи на задължително застраховане.
  top ↑

  Други дейности:  Службата разполага със специалисти за изработване на:

  - НАССР системи за управление и обучение:

  Наличието на внедрена система, отговаряща на изискванията на НАССР спесификацията, е задължително за всички производители и търговци на храни, включително и заведенията за обществено хранене, съгласно чл. 18 от Закона за Храните (ДВ, бр. 90/1999 г.). НАССР е съкращение, което в превод означава “Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”. Това са точки от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химични и физични опасности за човешкия организъм. Ако контрола в тези точки не е достатъчно задълбочен, то тогава е възможно да бъде застрашено здравето и дори живота на консуматорите. Изградена и внедрена система НАССР осигурява това да не се случи.

  - Разработване на ОВОСоценка за въздействие върху околна среда.
  - Разработване на програма за управление на отпадъците.
  - Разработване на екологична оценка на околна среда.
  top ↑