Връзки:
Министерство на здравеопазването :
Министерство на труда и социалната политика :
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" :
Сдружение на службите по трудова медицина в България :
Балкански институт по труда и социалната политика :
Национален осигурителен институт :