Документи:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Наредба 3/2008 г. за дейността на СТМ

Наредба 7/1999 г. за мин.изисквания за ЗБУТ на раб.места

Наредба 15/1999 г. за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

Наредба 11/2005 г. за условията и реда за осигуряване на безплатна храна

Наредба 7/2005 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с видеодисплеи

Наредба РД-07-2/2009 г. за обучение и инструктаж по ЗБУТ

Наредба 4/1998 г. за обучението на представителите в КУТ/ГУТ

Наредба 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

Наредба за трудоустрояване

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки

Наредба за задължително застраховане за риска "трудова злополука"

Наредба 5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Наредба 6/2005 г. за мин. изисквания при рискове, свързани с експозиция на шум

Наредба 13/2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Наредба 4/2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Наредба 3/2005 г. за мин. изисквания при рискове, свързани с експозиция на вибрации

Наредба 16-116/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба 16/1999 г. за норми и правила за ръчна работа с тежести

Наредба 12/2005 г. за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товарно-разтоварни работи

Наредба 10/2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с електрокари и мотокари

Наредба 2/2004 г. за мин. изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи

Наредба 12/2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили

Закон за движението по пътищата

Наредба за организация на раб. време на лицата, които извършват трансп. дейности в автомоб. транспорт

Наредба 3/2001 г. за мин. изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Наредба 4/1995 г. за знаците и сигналите за БТ и ПО

Наредба I-209/2004 г. за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наредба за работното време, почивките и отпуските